White with dull gilt blue sky.Ayutthaya, Thailand.Asia

White with dull gilt blue sky.Ayutthaya, Thailand.Asia - 42299639