Shenzhen Li Zhi Park, night

Shenzhen Li Zhi Park, night - 39004413