Man enjoying the Hong Kong view from the Lion rock

Man enjoying the Hong Kong view from the Lion rock - 144493455